Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

ΚΑΠΝΙΣΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Κ.Υ.Ε ΕΩΣ 70 Τ.Μ. - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΩΣ 70 τ.μ.

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται έντυπο από την Υπηρεσία).

2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.

3. Μισθωτήριο ή άλλο ισοδύναμο δικαιολογητικό, όπου αναφέρεται το εμβαδόν του συνολικού χώρου.

4. Βεβαίωση από τον υπεύθυνο μηχανικό για την εγκατάσταση του εξοπλισμού εξαερισμού, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

5. Όποια δικαιολογητικά ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ Κ.Υ.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΩΣ 70 τ.μ.

1. Προσαγωγή αέρα περιβάλλοντος μέσω κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (ΚΚΜ).

Απόρριψη αέρα με ανεμιστήρα στο περιβάλλον.

2. Ο προσαγόμενος αέρας στο χώρο θα υφίσταται στην ΚΚΜ κατάλληλη επεξεργασία καθαρισμού καθώς και ρύθμισης των θερμοκρασιακών συνθηκών του ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου.

3. Η προσαγωγή του αέρα θα γίνεται μέσω συστήματος αεραγωγών και στομίων τοίχου ή οροφής και η απαγωγή (και στη συνέχεια η απόρριψη) αποκλειστικά μέσω στομίων οροφής.

4. Για τον απολογισμό των μεγεθών των απαιτούμενων μηχανημάτων και του συστήματος αεραγωγών θα λαμβάνεται:

α. Προσαγόμενος αέρας ίσος με το 90% του απαγόμενου.

β. Παροχή αέρα περιβάλλοντος στο χώρο 70 (m3/h) άτομο.

γ. Πυκνότητα ατόμων στο χώρο 1,2 άτομα / m2 για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 0,6 άτομα / m2 για εργασιακούς χώρους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

5. Οι πιο πάνω οδηγίες αποτελούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τον αερισμό των χώρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα χαρακτηριστούν αποκλειστικά για καπνίζοντες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στη βεβαίωση από τον υπεύθυνο μηχανικό για την εγκατάσταση εξοπλισμού εξαερισμού, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω, θα αναφέρονται επακριβώς:

α) Το είδος του καταστήματος.

β) Η επωνυμία της επιχείρησης.

γ) Η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος.

δ) Ο αριθμός αδείας,

όπως τα ανωτέρω αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης & λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: